ရွှေပြည်သာ (GTI) ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းသူ/သားများ၏အမှတ်တရ video clip အားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း

ရွှေပြည်သာ (GTI) ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းသူ/သားများ၏အမှတ်တရ 

Contact

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊
စက်မှုဇုန်(၁)၊ မြေကွက်အမှတ်(၄၂)တွင်တည်ရှိပါသည်။  

Supported By

Image

Search